-

00:00

  Konkurs artystyczny „Mój czas wolny spędzany z rodziną”

  SINGLE EVENT

  event takes place

  Konkurs artystyczny „Mój czas wolny spędzany z rodziną”

  16 November 2020

  Zespół Interdyscyplinarny w Michałowicach, powołany w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Michałowice, oraz
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zapraszają do udziału w konkursie artystycznym pod hasłem „Mój czas wolny spędzany z rodziną”.
  Konkurs skierowany jest do dzieci i uczniów uczęszczających lub realizujących swój obowiązek szkolny odpowiednio w przedszkolach oraz
  szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie naszej gminy.
  Jego celem jest profilaktyka w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, cyberprzemocy oraz przemocy rówieśniczej a także promowanie
  postaw i zachowań cechujących się szacunkiem, zrozumieniem i otwartością dla drugiego człowieka, w tym również prawidłowych wzorców
  funkcjonowania rodziny.
  Pracą konkursową może być praca plastyczna (wykonana w dowolnej technice na papierze w formacie A4), literacka (np. wiersz, opowiadanie) lub
  artystyczna (np. skecz, występ teatralny, piosenka). W przypadku wyboru ostatniej z form prosimy o nagranie swojej twórczości na płycie DVD/CD
  (czas trwania nie dłuższy niż 15 min.).
  Konkurs trwa w okresie od 9 listopada 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.
  Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, prace konkursowe należy składać:
  • w formie skanu lub zdjęcia wykonanej pracy, przesłanego na adres mailowy Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach: zi@michalowice.malopolska.pl
  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, poprzez umieszczenie opisanej pracy wraz z załączonymi do
  Regulaminu konkursu zgodami we wrzutni znajdującej się przed wejściem głównym do budynku Urzędu Gminy Michałowice lub też u Przewodniczącego Zespołu – p. Katarzyny Krawczyk, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, tel. 514 256 498 (prace będą odbierane przez Przewodniczącą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego),
  • osobiście u pedagoga szkolnego w szkole, do której uczęszcza uczeń – z chwilą odwołania nakazu nauki zdalnej w danej szkole,
  • osobiście u wychowawcy grupy przedszkolnej – w zależności od obowiązujących w danym przedszkolu postanowień w zakresie realizacji
  zajęć w formie stacjonarnej.
  W przypadku dwóch ostatnich sposobów złożenia pracy informujemy, że prace zostaną odebrane z ww. placówek w dniu 2 grudnia 2020 r.
  Rodziców dzieci prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
  Najlepsze prace zostaną nagrodzone!
  Z poważaniem,
  Katarzyna Krawczyk
  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowicach
  Tel. 514-256-498
  Regulamin konkursu:
  Wzór zgody: