-

00:00

  Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Michałowicach w czasie epidemii (od 1 września 2020 r.)

  SINGLE EVENT

  event takes place

  Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Michałowicach w czasie epidemii (od 1 września 2020 r.)

  1 September 2020

  Procedury funkcjonowania  Szkoły Podstawowej
  w Michałowicach  w czasie epidemii
  (od 1 września 2020 r.)

   

  * Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych.

  * Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

  * Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują
  dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie
  przekraczają obowiązujących stref przebywania.

  * Uczniowie klas pierwszych  oraz dzieci przedszkolne wchodzą wejściem bocznym, uczniowie   klas 2-8 wejściem głównym.

  * Ze względu na brak możliwości zachowania dystansu w szatni, zalecane jest aby uczniowie po wejściu do szkoły dezynfekowali  ręce.

   

  * Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić  wyłącznie do  strefy wspólnego przebywania tj. przedsionek szkoły  ( do drzwi wewnętrznych), zachowując zasady:

  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  * Odbiór dzieci ze szkoły: dzieci klas 1-3  po zakończonych zajęciach są odprowadzane przez nauczycieli do szklanych drzwi przedsionka szkoły ( klasy pierwsze – wejście boczne, klasy 2-3 – wejście główne). Rodzice odbierają dzieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zachowanie dystansu od innych osób osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  * Odbiór dziecka ze świetlicy: rodzic zgłasza na portierni chęć odbioru dziecka i czeka w przedsionku przy portierni do czasu przyjścia dziecka.

  * W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunem ucznia, zobowiązuje się obojga rodziców/opiekunów do podania aktualnych numerów telefonów oraz codziennego sprawdzania wiadomości w e- dzienniku.

  * Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,  uczeń będzie odizolowany (przebywa w sali 126). Osoba sprawująca opiekę nad uczniem ( pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły) ma założoną maseczkę i rękawiczki oraz utrzymuje dystans 2 m od ucznia. Niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun, który zabiera dziecko ze szkoły  własnym środkiem transportu.

  * Aby ograniczyć gromadzenie się uczniów z różnych klas w częściach wspólnych budynku szkoły ( korytarze, klatka schodowa, łazienki), większość lekcji danej klasy jest zorganizowana w jednej klasie,  uczniowie nie mają obowiązku wychodzenia  podczas  przerwy z sali na korytarz, uczniowie rozpoczynają zajęcia o różnych porach.

  Podczas przerw zaleca się noszenie maseczek przez uczniów klas 4-8.

  * Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, ale:
  – nie podczas przerw lekcyjnych dla klas starszych,
  – wymiennie z klasami zajmującymi ten sam korytarz,
  – nie rzadziej niż co 45 min.

  * Uczniowie w miarę możliwości  przebywają na świeżym powietrzu – korzystają z boiska szkolnego (w tym  także w czasie przerw).

  * Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

  * Obowiązują ogólne zasady higieny:  dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, częste regularne mycie rąk w czasie pobytu w szkole (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety); ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

  * Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, usunięto lub uniemożliwiono do nich dostęp. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

  * Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

  * Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę – w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

  * Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

   

  * Zajęcia świetlicowe odbywają się w  sali świetlicowej, a razie potrzeby w innych    salach dydaktycznych.
  Uczniowie wchodzący i wychodzący z sali świetlicy mają obowiązek  (dodatkowego) dezynfekowania rąk.
  Wszystkie udostępnione „kąciki zabaw” podlegają codziennej dezynfekcji.
  W okresie pandemii uczniowie używają na terenie świetlicy własnych przyborów papierniczych (kredki i pisaki), nie dotyczy to zajęć zorganizowanych przez nauczyciela, który jest odpowiedzialny za dodatkową dezynfekcję.
  Po zakończeniu bloku zajęć tematycznych oraz po zakończonym etapie zabawy, nauczyciel sprawujący opiekę jest zobowiązany zdezynfekować to miejsce.

  * Korzystanie ze szkolnej biblioteki

  Czytelnia szkolna jest nieczynna – książki można wypożyczać tylko do domu.

  W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek –  książki podaje bibliotekarz.

  Każda klasa będzie miała wyznaczony dzień i godziny wypożyczania.

  W oczekiwaniu na swoją kolej przed biblioteką należy zachować dystans (1,5 – 2 m)

  Przed wizytą w bibliotece należy umyć lub zdezynfekować ręce.

  Zwracane książki będą poddawane kwarantannie (min. 48 godzin).

   

   

  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

  *Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W sekretariatach mogą znajdować się jednocześnie 2 osoby.

  *Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,
  w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

  *Zobowiązani są do codziennej dezynfekcji: ciągów komunikacyjnych,  powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
  i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

  *Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

  *W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

   

   

   Gastronomia

  *Korzystanie  z obiadów będzie odbywało się w stołówce wg ustalonego harmonogram dla    poszczególnych klas. Przy zmianowym wydawaniu posiłków pracownicy obowiązkowo dezynfekują  blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
  *Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub  wyparzane. Dla dzieci z przedszkola będą używane jednorazowe  naczynia i sztućce .
  *W sali jadalnej zostaną usunięte  dodatki  (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki).
  *Wydawanie obiadów będzie się odbywać w godzinach 10:00 – 14:30 . Klasy 1-3  będą korzystały ze stołówki w trakcie trwania lekcji wg ustalonego harmonogramu.  Dania i produkty  będą podawane przez  obsługę stołówki.
  *Rodzice kupujący obiady będą mogli odbierać je po godzinie 14:30 z zastrzeżeniem, że  pracownik firmy cateringowej będzie zobowiązany do wyniesienia obiadów do strefy wspólnego przebywania – przedsionek szkoły.
  W stołówce jednorazowo przebywa maksymalnie 20 osób .

   

   

  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

  *Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

  *Pracownicy administracji powyżej 60 roku życia oraz  należący do grupy tzw. podwyższonego ryzyka ( zaświadczenie lekarskie) mają możliwość pracy zdalnej ( za zgodą dyrektora szkoły)

  *Nauczyciele powyżej 60 roku życia oraz należący do grupy tzw. podwyższonego ryzyka ( zaświadczenie lekarskie) mogą być zwolnieni z pełnienia dyżurów podczas przerw (za zgodą dyrektora szkoły).

  *Zostało wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych ( sala 126)

  1. Pracownicy szkoły zostali  poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych  konieczny jest kontakt telefoniczny z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
  3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie jest poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  procedurami oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) .  Ponadto obowiązuje stosowanie się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  * Ponadto ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Wszystkich obwiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.