Kalendarz

Luty 2018

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Dojazd

BIP

bip

Doradztwo zawodowe

 

Doradcą zawodowym w naszej szkole jest

pani Karolina Nikorowska.

 

Obrazy artykułów: choinka.jpg

 

Karolina Nikorowska - psycholog, doradca zawodowy, coach ICF.

Od 2006 r. prowadzi poradnictwo psychologiczne, a od 2008 r. – poradnictwo zawodowe. Przez ostatnie 6 lat pomagała kształtować ścieżki kariery zawodowej studentów i absolwentów kierunków technicznych. W tym czasie aktywnie uczestniczyła m.in. w wystąpieniach na temat planowania własnej kariery zawodowej dla szkół o profilu technicznym oraz maturzystów z Krakowa i okolic
w ramach takich przedsięwzięć jak: „Perspektywy” czy „Małopolski Dzień Uczenia się”. Współpracowała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w ramach projektu Festiwal Zawodów, prowadząc poradnictwo zawodowe dla uczniów. Jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych
i Zawodowych RP.

Od 2011 roku szkoli doradców zawodowych ze specjalistycznych metod: Indywidualny Plan Działania, Bilans Kompetencji, wprowadza coaching do doradztwa zawodowego. Autorka poradników planowania własnej kariery zawodowej, ćwiczeń coachingowych. Współpracuje z uczelniami wyższymi – Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Europejska prowadząc szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu poradnictwa zawodowego.

Jest członkiem International Coach Federation Global, największej organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów, aktywnie działając przy Komitecie Kraków. Specjalizuje się w coachingu kariery i rozwoju. Minimum dwa razy w miesiącu uczestniczy w obowiązkowych dokształcających kursach, wymianie doświadczeń i superwizjach swojej pracy. Aktualnie w trakcie procesu certyfikacji na ACC ICF. Właścicielka firmy CoachingSpace.

 

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE:

 

Młodzi ludzie wchodzący w życie zawodowe często nie uświadamiają sobie własnych atutów i mocnych stron. Nie zastanawiają się nad swoimi predyspozycjami. W konsekwencji czują się na rynku pracy niepewnie, mają wiele  wątpliwości   co  do  słuszności  wyboru  zawodu  i  małą  wiarę  w  skuteczność i efektywność własnych działań. Wynikiem tego jest najczęściej brak informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy, który z kolei rządzi się własnymi regułami. Poznanie tych reguł umożliwi młodemu człowiekowi właściwe dostosowanie się do niego i znalezienie na nim odpowiedniego miejsca.

Głównym zadaniem poradnictwa zawodowego w obecnej rzeczywistości jest zatem solidne przygotowanie młodzieży do aktywnego kształtowania swojego życia, podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych i zapoznawania jej z wymaganiami jakie stawia wolny rynek pracy.

 

Kontakt z rodzicami: dez@coachingspace.pl (nazwa dez pochodzi od pierwszych liter słów: doradztwo edukacyjno zawodowe)

 

DORADCA ZAWODOWY – to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej[1]

 

CEL DZIAŁANIA DORADCY ZAWODOWEGO W SZKOLE:

 

- przygotowanie młodzieży do wyboru dalszego kształcenia,

- pomoc w opracowaniu indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,

- przygotowanie ucznia do roli pracownika,

- przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

- wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy Ucznia

 

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO OBEJMUJĄ:

 

 • poznawanie siebie,
 • diagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych,
 • poznawanie zawodów,
 • udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej,
 • pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,
 • analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
 • zaprezentowanie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole,
 • kształtowanie umiejętności świadomego wyboru dalszego kształcenia
 • kształtowanie umiejętności świadomego poszukiwania pracy,

 

OGÓLNY PROGRAM ZAJĘĆ, obowiązujący w Gimnazjum w Michałowicach:

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego obejmują 3 moduły:

Moduł I – Poznanie siebie

Moduł II – Rynek edukacji i pracy

Moduł III – Planowanie przyszłości zawodowej

Każdy z tych modułów realizowany jest w każdej klasie, ale w inny, pogłębiony sposób.

 

Moduł I zawiera zagadnienia dotyczące:

- Zainteresowań i predyspozycji zawodowych

- Zdolności, umiejętności

- Wartości i celów

- Kompetencji zawodowych

- Stylów uczenia się

 

Moduł II zawiera zagadnienia dotyczące:

- Edukacji i rynku pracy

- Kształcenia ponadgimnazjalnego

- Poznawania zawodów

- Lokalnego rynku pracy

 

Moduł III zawiera zagadnienia dotyczące:

- Kariery zawodowej

- Podejmowania decyzji

- Kształcenia ponadgimnazjalnego

- Zawodoznawstwa

- Autoprezentacji

- Tworzenia Indywidualnych Planów Działania

 

METODY PRACY z UCZNIAMI:

 • prezentacja
 • pogadanki
 • filmy zawodoznawcze
 • warsztaty zawodoznawcze
 • spotkania zawodowe
 • ankiety
 • testy zainteresowań zawodowych
 • lekcje wychowawcze
 • wycieczki do zakładów pracy

 

OSOBY I INSTYTUCJE WSPÓŁUCZESTNICZĄCE:

 

  • dyrektor szkoły

  • pedagog szkolny

  • wychowawcy klas

  • nauczyciele informatyki i WOS

  • instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej (PUP, Komenda OHP, Biura Karier, PP-P)

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 

- prezentacja założeń działań z zakresu poradnictwa zawodowego na rzecz uczniów,

- zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców – wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji

edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,

- włączenie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły, przykłady różnych karier,

- przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej dla absolwentów szkoły: technika, licea uzupełniające, szkoły zawodowe, szkolenia, kursy

- przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

 [1] (por.: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS. Tom V, Zeszyt 2 cz.II. s. 497)

Wygenerowano w sekund: 0.55