-

00:00

  NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY

  SINGLE EVENT

  event takes place

  NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY

  22 April 2021

  22 Apr 8:27

  DYREKTOR  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH

  OGŁASZA NABÓR  NA  STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY

   

  Wymagania niezbędne (formalne):

  Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełniać niezbędne wymagania, konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku:

   

  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  3. posiadać wykształcenie wyższe lub co najmniej średnie,
  4. nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. cieszyć się nieposzlakowana opinią.

   

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

  1. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :
  2. wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku : administracja,
  3. przy wykształceniu średnim preferowana kontynuacja studiów na kierunku administracyjnym,
  4. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
  5. znajomość Biuletynu Informacji Publicznej,
  6. znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  7. znajomość ustaw: Kodeks administracyjny, Kodeks pracy,
  8. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  9. znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego,
  10. znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1. prowadzenie na bieżąco dokumentacji kancelaryjnej związanej procesem edukacyjnym (sekretariat uczniowski) oraz funkcjonowaniem placówki ( np. dokumentacja kadrowa, rozliczenia finansowe, inwentaryzacja)
  2. prowadzenie rejestrów gromadzonych dokumentów (korespondencji, umów, zarządzeń),
  3. sporządzanie sprawozdań SIO oraz nadzór nad kompletnością i terminowością złożenia sprawozdań,
  4. obsługa programu sekretariat librus i świadectwa librus,
  5. obsługa strony BIP Szkoły Podstawowej w Michałowicach, obsługa portalu e-PUAP,
  6. aktualizowanie instrukcji kancelaryjnej,
  7. udzielanie informacji publicznej,
  8. tworzenie analiz , sprawozdań, zestawień w oparciu o przedstawione dane,
  9. obsługa urządzeń biurowych sekretariatu

    

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony do 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
  2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
  3. miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Michałowicach
  4. siedziba pracodawcy: Michałowice ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice
  5. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy,  ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282). Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
  6. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
  7. praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  8. mile widziane oferty osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, jednakże stopień niepełnosprawności nie może stanowić przeszkody w realizacji obowiązków służbowych. Wymagana jest całodzienna praca przed monitorem LCD, obsługa urządzeń biurowych. Budynek nie jest przystosowany architektonicznie do funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Wymagane dokumenty:

  1. podpisany życiorys ( CV) zawierający numer telefonu i adres e-mail,
  2. podpisany  list motywacyjny,
  3. kserokopie świadectw pracy,  a jeżeli stosunek pracy trwa nadal- zaświadczenie o zatrudnieniu,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
  6. oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
  7. oświadczenie   o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
  11. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku) – jeśli dotyczy.
  12. CV powinno być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez dyrektora Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  • pocztą na adres:  Szkoły Podstawowa  im. Jana Pawła II
   ul. Jana Pawła II 1 32- 091 Michałowice
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów) na adres:
   sp_michalowice @wp.pl

  Oferty należy składać w terminie do  14 maja 2021 roku. Decyduje data wpływu  do Szkoły Podstawowej  w Michałowicach.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną  na wskazany w dokumentach adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów oraz dowód tożsamości należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/zswmichalowicach

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

  Jarosław Kozłowski