Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Jak uzyskać indywidualną pomoc psychologiczno – pedagogiczną?

Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz wsparcia – możesz przyjść bezpośrednio do naszego gabinetu lub napisać do nas przez Librus. Wysłuchamy Cię najszybciej, jak tylko będzie to możliwe lub ustalimy termin spotkania.

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem dziecka – najlepiej napisać przez Librus lub zadzwonić do gabinetu w godzinach naszej pracy – 12 388 50 16 w. 21 – i umówić się na spotkanie lub omówić problem podczas konsultacji telefonicznej z psychologiem lub pedagogiem. W zależności od rozpoznanej potrzeby indywidualnej dziecka – pokierujemy dalszym postępowaniem. Bardzo prawdopodobne jest, że będziemy prosić o zgłoszenie się do poradni psychologiczno – pedagogicznej celem przeprowadzenia diagnozy i wydania opinii, która jest podstawą do udzielania dalszej pomocy na terenie szkoły (zawiera bowiem stanowisko poradni oraz zalecenia do pracy z dzieckiem). Poradnią, która opiekuje bezpłatnie uczniów naszej szkoły jest

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego przy ul. Fatimskiej 41a w Krakowie tel. 12 422 27 12, e-mail: sekretariat.krakow@sppppk.pl

Na stronie poradni: https://sppppk.pl/ można znaleźć informacje dotyczące proponowanych form pomocy oraz pobrać dokumenty potrzebne do przeprowadzenia diagnostyki i wydania opinii lub orzeczenia.

Można również ustalić termin diagnozy w innej, niepublicznej poradni – przykładowo:

PORADNIE NIEPUBLICZNE – KRAKÓW

  1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży, ul. Filarecka 17/2 Kraków, tel. 661 922 157
  2. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Totoro”, ul. Lotnicza 7 Kraków, tel. 500 622 274
  3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESSIO, ul. Władysława Jagiełły 6 Kraków, tel. 603 370 559
  4. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie – poradnia publiczna!!! – ul. Gertrudy 2 Kraków, tel. 12 422 43 83
  5. „Stymulus” – poradnia psychologiczno-pedagogiczna, J. Dunajewskiego 5 Kraków, tel. 790 654 000
  6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Al. Słowackiego 44 Kraków, tel. 12 633 84 59

SKAŁA:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skale, ul. Polna 17, tel. 12 442 62 00

Opinie wszystkich powyższych poradni są dla nas podstawą do dostosowania wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych oraz zorganizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły, a w przypadku braku takiej możliwości – pokierowania do innych placówek.

PAMIĘTAJ!

Znając termin diagnozy w poradni, przed udaniem się do niej, rodzic powinien zwrócić się do wychowawcy z prośbą o sporządzenie opinii szkoły o dziecku. Wystarczy napisać wiadomość przez DELibrus – najlepiej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, aby wychowawca miał czas na zebranie informacji uczących o dziecku i spisanie ich w porozumieniu z pedagogiem i dyrekcją.

Co zrobić z opinią otrzymaną z poradni?

Rodzic, który posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej wydaną dla swojego dziecka, może złożyć jej kopię (potwierdzoną przez Dyrektora szkoły z oryginałem) w sekretariacie szkoły, skąd trafia ona do rąk pedagoga. Oryginał opinii zawsze zostaje w posiadaniu rodzica.

Pedagog informuje uczących oraz specjalistów o otrzymaniu opinii, którzy wspólnie sporządzają na jej podstawie arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia (w terminie do dwu tygodni od otrzymania opinii przez pedagoga). Z arkuszem rodzic zostaje zapoznany poprzez Librus (za potwierdzeniem odbioru). Uczeń staje się dzieckiem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (SPE) i zostaje objęty opieką psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły.

Czym różni się opinia od orzeczenia?

​Opinia psychologiczno – pedagogiczna jest dokumentem wydawanym przez poradnie na wniosek rodzica i zawierającym stanowisko poradni, opis wyników badań oraz zalecenia, jak również podstawę prawną wydania opinii. Dla szkoły stanowi dokument, który wskazuje możliwe metody, formy i sposoby pracy z uczniem oraz czas udzielania zalecanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, jak również zalecenia dla rodziców do stosowania w domu.

​Orzeczenie jest dokumentem wydawanym przez Zespół Orzekający działający przy poradni psychologiczno – pedagogicznej i nie może być wydane przez poradnię niepubliczną. Zawiera obligatoryjne zalecenia do pracy z dzieckiem, które szkoła wprowadza w porozumieniu z organem prowadzącym na czas trwania orzeczenia (najczęściej jest to cały etap edukacyjny). Wyjątkiem jest orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydanego ze względu na stan zdrowia dziecka na okres zalecony przez lekarza (nie dłużej jednak niż na jeden rok szkolny). Wydane przez Zespół Orzekający orzeczenie winno być jak najszybciej dostarczone przez rodzica do dyrektora szkoły, który wprowadza w życie zawarte w nim zalecenia w porozumieniu z organem prowadzącym (Gmina Michałowice).

Kiedy opinia, a kiedy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

W zależności od zdiagnozowanych w poradni trudności i potrzeb dziecka, specjaliści kierują je do dalszych badań specjalistycznych. Wszystko po to, aby na wniosek rodzica objąć dziecko taką formą pomocy, która będzie najlepiej spełniała jego potrzeby indywidualne i stwarzała największe szanse na rozwój w warunkach, formach i przy wykorzystaniu metod dostosowanych do jego możliwości psychofizycznych. Jeśli specjaliści orzekną, że najlepszą formą pomocy będzie orzeczenie – proponują rodzicom złożenie wniosku do Zespołu Orzekającego i wydanie orzeczenia dla dziecka. W zależności od rodzaju wykrytej niepełnosprawności, dziecko uzyskuje w ten sposób pomoc, np. poprzez obecność nauczyciela współorganizującego kształcenie, rewalidację indywidualną, inne zajęcia specjalistyczne.

Jakie są prawne podstawy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole?

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkowym zadaniem szkoły. Wsparcie w tym zakresie jest udzielane uczniom, rodzicom i nauczycielom. Zasadniczym aktem normatywnym gwarantującym prawa każdego dziecka do zapewnienia mu warunków edukacji odpowiednich do jego potrzeb i możliwości jest ​ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Natomiast sposób realizacji praw uczniów wymienionych w tejże ustawie określa ​Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2023 r. poz. 1798).

Oczywiście, jest też szereg innych aktów prawnych dotyczących organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, nakładających na szkołę obowiązek udzielania wsparcia adekwatnego do ich potrzeb i możliwości. Można je znaleźć na stronie MEN.

Skip to content