Świetlica

Świetlica dla uczniów

W strukturach Szkoły Podstawowej w Michałowicach ogromną rolę odgrywa świetlica. Miejsce, gdzie dbamy o bezpieczeństwo i rozwój naszych uczniów przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Świetlica dostępna jest dla dzieci w godzinach od 7:00 do 17:30, co pozwala rodzicom na spokojne wykonywanie codziennych obowiązków, mając pewność, że ich pociechy są w dobrych rękach. Dysponujemy dwoma salami, w których stworzyliśmy przyjazne i bezpieczne środowisko.

Opiekę nad dziećmi sprawuje doświadczona kadra, która nie tylko troszczy się o ich bezpieczeństwo, ale również aktywizuje poprzez różnorodne formy zabaw ruchowych. Nasze dzieci regularnie mają możliwość korzystania ze szkolnego placu zabaw, co sprzyja rozwijaniu ich sprawności fizycznej i społecznej.

Ponadto nasza kadra wspomaga uczniów w odrabianiu lekcji, udzielając niezbędnej pomocy i wsparcia. Dzięki temu świetlica staje się miejscem, w którym nauka staje się przyjemnością, a jednocześnie dzieci rozwijają nawyki samodzielności i odpowiedzialności za własne obowiązki szkolne.

Głównym celem jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

  1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych.
  2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
  3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
  4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
  5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
  6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
  7. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.
Skip to content