Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Kto może skorzystać?

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizowane są dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym posiadających zalecenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub na podstawie obserwacji wychowawcy klasy. Kierowane są do dzieci nieśmiałych, mało samodzielnych, wymagających indywidualnego podejścia, szybko rozpraszających się, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Wskazane są również dzieciom, które mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych.

Podczas zajęć dzieci przyswajają nowe wiadomości i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne siły i są zachęcane do większej samodzielności.

Celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka- umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego. Aby zajęcia były jak najbardziej efektywne stosowane są różnorodne metody aktywizujące i środki dydaktyczne np.: krzyżówki, puzzle, memory, historyjki obrazkowe, karty pracy indywidualnej, gry ortograficzne, „Trening słuchu”, „Dyktanda graficzne”, „ Dyktanda ortograficzne”, ”Trening ortograficzny”.

Na zajęciach dzieci zdobywają podstawowe umiejętności czytania, pisania, liczenia, utrwalają zasady ortografii. Szczególnie koncentrujemy się na:

– ćwiczeniach spostrzegawczości, poprawy koncentracji

– ćwiczeniach poprawy pamięci i logicznego myślenia

– doskonaleniu percepcji słuchowej i wzrokowej, kinestetyczno- ruchowej

– ćwiczeniach orientacji w przestrzeni

– doskonaleniu sprawności manualnej, grafomotoryki

– doskonaleniu umiejętności czytania i pisania

– rozwijaniu umiejętności matematycznych

– ulepszaniu umiejętności stosowania poprawnej ortografii

Godziny zajęć

W roku szkolnym 2023/24 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne odbywają się w następujących dniach:

Wtorek           

12:30- 13:30 (3b/6c)

13:30- 14:30 (4abc)

14:30- 15:30 (5abc)

15:30- 16:30 (7abc) – co drugi tydzień

Środa             

12:30 – 13:30 (1ad, 2d)

13;30 – 14:30 (6bc/1b)

14:30- 15:30 (8ab) – co drugi tydzień

Czwartek       

11:30- 12:30 (3ad)

12:30 – 13:30 (2ab)

13:30 – 14:30 (OA, OB.)

Zajęcia prowadzi nauczyciel terapii pedagogicznej: mgr Agnieszka Czekaj

Skip to content